Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu!

28.11.2023 - Salı 22:48

Fonun idare heyeti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Güç ve Olağan Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş şahıstan oluşacak. Konsey kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, idare şurası tarafından yönetilecek. İdare heyeti, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak fiyatını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

FONUN KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet payının ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle şurası bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak fiyatlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan fiyatlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, öteki gelirlerden oluşacak.

Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet payının ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye yahut bu oranı iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Fonun masraflarını ise idare şurası tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, dayanak, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan fiyatlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli fiyat ve kurullar, fonun kaynaklarının idaresi ve idare konseyi tarafından onaylanan projeler kapsamındaki sarfiyatlar ile öbür operasyonel sarfiyatlar oluşturacak.

KAYNAK AKTARIMLARI

Fonun gayesine uygun olarak idare şurası tarafından onaylanan projeler için, harcama programı çerçevesinde ödenmek üzere, idare heyeti kararı ile ilgili fondan kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak.

Projelerin ekonomik ve teknik açıdan yapılabilirliği ile fon tarafından aktarılan meblağların mevzuata uygun, tesirli, ekonomik ve verimli kullanımına ait sorumluluk, ilgili kurum ve kuruluşlara ilişkin olacak.

Aktarılan meblağlar, genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, öbür yönetimler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Kaydedilen meblağlar karşılığını ilgili yönetim bütçelerinde açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen meblağlardan yılı içinde harcanmayan kısımları sonraki yıla devretmeye ilgili yönetimler yetkili olacak.

Geri ödeme öngörülen projelerde aktarılan meblağlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına geri ödenecek. İlgili kurum ve kuruluşlara geri ödenen meblağları genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, başka yönetimler için ilgili kurum ve kuruluşların bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye ilgili yönetimler yetkili olacak. Gelir ve ödenek kaydedilen meblağlar bir sonraki ayın en geç 10'uncu iş günü içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye sarfiyat kaydıyla fona aktarılacak.

Yönetim heyeti tarafından onaylanan projelerin periyodik olması ve harcama programı kapsamında ödenen fiyatların ilgili kurum ve kuruluşlarca harcanmaması durumunda, harcanmayan meblağlar, ilgili projenin bitişini müteakip en geç 10'uncu iş günü içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye masraf kaydıyla fona aktarılacak.

İlgili kurum ve kuruluşlara aktarılan kaynakların yararlanıcılara aktarılabilmesi ve doğabilecek geri ödemelerin alınabilmesi için bahse mevzu kurum ve kuruluşlar Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcılar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri ile kredi garanti kurumlarıyla protokol yapabilecek.

MALİ BİLGİLER KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Fon tarafından bilgi ve bilgi talep edilmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ve protokol imzalanan kuruluşlar, idare konseyine sunulan projelere ait talep edilen her türlü bilgi ve bilgiyi, fonun belirleyeceği biçim ve müddetler içerisinde vermekle yükümlü olacak.

Fona ait mali datalar, en geç 6'şar aylık devirler prestijiyle kamuoyu ile paylaşılacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri münasebetiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Bu muafiyet, fonun çıkar ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

Ayrıca fon, damga vergisi ve harçlardan muaf olacak. Fona yapılan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden, fonun kaynaklarından yararlanıcılara aktarılan meblağlar hasebiyle bankalar ve finansman şirketleri tarafından tahsil edilen faiz meblağları ile kar hisseleri banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu kararları çerçevesinde gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kuralıyla beyan edilen gelirden yahut kurum çıkarından indirilebilecek.

Fonun çalışma metot ve asılları ile fonun kaynakları ve sarfiyatları, fondan yapılacak kaynak transferlerine ait tarz ve temeller, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

YORUM YAZ

.